PROJEKTY EÚ

Výstavba fotovoltaickej elektrárne "Uzovská Panica slnečná fotvoltaická elektráreň 0,999 MW" v Uzovskej Panici, okres Rimavská Sobota

Uvedená výstavba bola realizovaná v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 2 – Energetika, Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike, Kód výzvy KaHR-21SP-0801, názov projektu: Uzovská Panica slnečná fotovoltaická elektráreň 0,999 MW.

Výstavba bola ukončená 12/2010.Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast: www.opkahr.sk